GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů a zákazníků společnosti HRIC Color s.r.o.

 

Úvodní informace

Společnost HRIC Color s.r.o. zpracovává osobní údaje svých dodavatelů a zákazníků na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „ Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení. Tato informace o zpracování osobních údajů dodavatelů a zákazníků obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13, 14 a 34. Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

 

Správce osobních údajů

Společnost HRIC Color s.r.o., se sídlem Bruntál, Nezvalova 1509/8, PSČ 792 01, IČO: 04722540, vystupuje ve vztahu k osobním údajům dodavatelů a zákazníků v právním postavení správce osobních údajů (dále jen „Správce“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů dodavatelů a zákazníků, jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena v interních předpisech společnosti HRIC Color s.r.o. Dodavatelé a zákazníci mají právo se na společnost HRIC Color s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to: písemně formou dopisu / oznámení na adresu sídla Správce, elektronicky na e-mailovou adresu: hriccolor@hriccolor.cz, osobně na sídle Správce.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje dodavatelů a zákazníků za následujícími účely: plnění obchodní smlouvy/jednání o obchodní smlouvě, plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jména, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.6 odst.1 písm. f) Nařízení.

 

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů dodavatelů a zákazníků ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou: plnění smlouvy, oprávněné zájmy správce, plnění právních povinností správce.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.22 Nařízení. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje dodavatelů a zákazníků jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky: manuální zpracování v listinné nebo elektronické podobě-obchodní smlouvy (včetně objednávek / potvrzení objednávek), dodací listy, daňové doklady.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje: obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, kontaktní jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení pokud je poskytnuto.

 

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů ze strany Správce je následující: po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů / 15 let. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

- zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Soubory Cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.hriccolor.cz společnost HRIC Color s.r.o., užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

- základní funkčnosti webových stránek

- sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce a umožňuje ho čl.6 odst.1. písm f) Nařízení.

- webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl.21 Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webových stránek.

- vznese-li návštěvník webových stránek námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

- shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics provozovaný společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

 

Práva subjektů údajů

Dodavatelé a zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

- právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů

- právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně

- právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

- právo na omezení zpracování osobních údajů

- právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů

- právo na přenositelnost osobních údajů

 

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.2.2019

Zákazníci o nás napsali

Obchod doporučuji. Rychlost dodání zboží, vstřícné jednání, odborné poradenství a slušné ceny.
Pokud přemýšlíte o koupi stříkací techniky,tak zde jste na správném místě. Profesionální a lidský přístup. Odborné zaškolení,jak teoretické,tak praktické v "terénu ". Telefonická podpora a řešení problému kdykoliv. Samotná technika té nejvyšší kvality,s absolutní spolehlivostí. VŘELE DOPORUČUJI!
Jsem velmi spokojený s profesionálním přístupem. S radami ohledně použití materiálů,aplikaci nástřiku, použitím různých druhů trysek a rychlým servisem jakýkoliv den .

Zákaznické recenze Google