Ochrana osobních údajů

Při vyplnění kontaktního formuláře na webových stránkách www.hriccolor.cz poskytuje uživatel stránek své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Shromažďované informace a jejich využití

HRIC Color s.r.o. (dále jen provozovatel) si uvědomuje důvěrnost těchto osobních údajů a informace o uživateli uchovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Provozovatel používá veškeré údaje získané od uživatelů výhradně pro svou vnitřní potřebu. Nikdy osobní údaje neprodává, nepřevádí a nesděluje třetím stranám. Bez výslovného souhlasu uživatele nakládá s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Provedením registrace a potvrzením souhlasu s těmito pravidly či opravou / doplněním údajů po registraci uděluje uživatel provozovateli souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci v registračním formuláři, resp. poskytnutých při opravě / doplnění údajů po registraci.

Správcem osobních údajů je provozovatel, tedy společnost HRIC Color s.r.o., se sídlem Nezvalova 8, 792 01 Bruntál, IČO: 04722540, DIČ: CZ04722540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce 64888. Zpracovatelem osobních údajů je společnost HRIC Color s.r.o.

Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány pro účely marketingu, zasílání obchodních sdělení a pro uplatňování práv a povinností provozovatele vůči uživateli. Souhlas je udělován dobrovolně, pro všechny osobní údaje poskytnuté uživatelem způsobem uvedeným výše, na dobu trvání smluvního vztahu, po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů/5let.

Uživatel potvrzením souhlasu s těmito Pravidly potvrzuje, že jsou mu známa jeho práva uvedená v § 12 a 21 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to právo na přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení či upuštění od neoprávněných zásahů nebo odstranění závadného stavu, je-li do jeho práv na ochranu osobních údajů neoprávněně zasahováno. Uživatel má v takovém případě též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uživatel dále souhlasí potvrzením souhlasu s těmito Pravidly s používáním svých osobních údajů, a to e-mailové adresy a telefonního čísla, pro účely zasílání obchodních sdělení provozovatelem subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 sb., o některých službách informační společnosti a to do doby, kdy uživatel přímo a účinně zašle provozovateli informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Pokud si uživatel přeje opravit osobní data, které o něm provozovatel zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese hriccolor@hriccolor.cz.